คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

DeanMT

หน่วยงานในคณะ


RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ  
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ห้องเรียนเสมือน LMS
  
  

 

สถิติเว็บไซต์

Today
15
Yesterday
341
This Month
4,055
Last Month
3
This Year
4,786
Last Year
50,373

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเทียบโอน ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเทียบโอน (เพิ่มเติม) ดังนี้

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ
1. สาขาวิชาการจัดการ 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
4. สาขาวิชาการเงิน
5. สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
6. สาขาวิชาการจัดการโลจิกติกส์ 

ปริญญาตรี (เทียบโอน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ
1. สาขาวิชาการจัดการ 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สามารถสมัครด้วยตนเองที่
ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในวันและเวลาราชการ
109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-773303, 075-773139

กำหนดการรับใบกิจกรรม และใบแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์

- 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2556 สามารถมารับใบกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะฯ 
- 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถมารับใบแสดลผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ได้ที่งานทะเบียน วิทยาเขต

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

นักศึกษาสามารถประเมินการสอน และดูผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

วิดีทัศน์แนะนำคณะ