ยินดีต้อนรับสู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากลขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตการกุศล รวมพลคนเพลงเทคโนโลยีการจัดการ วันที่ 28 มีนาคม 2558 การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมศิลปินพบกับทีม VIP ทุ่งสง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สนใจติดต่อ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 075-773240


ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการวัดสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
 • สาขาการจัดการและสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาการตลาด
 • สาขาบัญชี - ภาคปกติ
 • สาขาบัญชี - ภาคสมทบ
 • สาขาบัญชี - เทียบโอน
 • สาขาระบบสารสนเทศและสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาการเงิน
 • สาขาการจัดการ

  สาขาการจัดการ

  เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

  สาขาการตลาด

  สาขาการตลาด

  เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

  สาขาระบบสารสนเทศ

  สาขาระบบสารสนเทศ

  เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

  สาขาการบัญชี

  สาขาการบัญชี

  เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

  สาขาการเงิน

  สาขาการเงิน

  เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน