Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ทราบ เพื

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่จะช่วยให้นักศึกษา สามารถติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่าง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประกวดภาพวาดคอมพิวเตอร์กราฟิกศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสีนวลคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าความเป็นไทย ส่งเสริมด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ถนนชุมชนปลอดขยะด้วยมือเรา ตามเส้นทางถนนชุมชนน้ำตกโยง เพื่อทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ช่วยลดการเกิดเชื้อโรคที่มาจากแหล่งขยะให้กับคนในชุมชน ให้ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างจิ