คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

DeanMT

RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ     ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ห้องเรียนเสมือน LMS        

สถิติเว็บไซต์

Today
275
Yesterday
588
This Month
7,802
Last Month
14,988
This Year
53,094
Last Year
50,373

กำหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิดีทัศน์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้อม เพื่อการเข้าพระราชทานปริญญาบัตร โดยกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง 

วิดีทัศน์เพื่อการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 43 ระดับภาคใต้

ที่พักผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองบัณฑิต ณ มอ.หาดใหญ่

ที่พักผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้านข้างศูนย์ประชุมนาน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ คว้าอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57  อ.ภูษณะ พลสงครามและ อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว นำนักศึกษาได้แก่ นายโกวิทย์ พุกนัด นายจีรวัฒน์ บ่อน้อย  นางสาวชนัญธิดา กิมเอ๊ะ และนางสาวขวัญพิชชา ศิลปรัศมี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคว้ารางวัลที่ 3 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ไปประกวดระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ กรุงเทพฯ ต่อไป 

100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย: ตอน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อ.อัญชลี สนดี อาจารย์สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศฯ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

 คลิกดาวน์โหลด

Pages

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายในคณะ
โทรศัพท์ 0-7577-3139
  • กด 11 สำนักงานคณบดี
  • กด 12 ฝ่ายบริหาร
  • กด 13 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • กด 14 ฝ่ายวิชาการ
  • กด 15 สาขาการตลาด
  • กด 16 สาขาการบัญชี
  • กด 17 สาขาการจัดการ
  • กด 18 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  • กด 19 สาขาระบบสารสนเทศ