ยินดีต้อนรับสู่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

สาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

สาขาการตลาด

สาขาการตลาด

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

สาขาระบบสารสนเทศ

สาขาระบบสารสนเทศ

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

สาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน

สาขาการเงิน

สาขาการเงิน

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรีและเทียบโอน