คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

DeanMT

RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ     ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ห้องเรียนเสมือน LMS        

สถิติเว็บไซต์

Today
141
Yesterday
343
This Month
7,736
Last Month
11,677
This Year
85,630
Last Year
50,373

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบโควตา ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี และนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผ่านเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 075-773303

100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย: ตอน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อ.อัญชลี สนดี อาจารย์สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายในคณะ
โทรศัพท์ 0-7577-3139
  • กด 11 สำนักงานคณบดี
  • กด 12 ฝ่ายบริหาร
  • กด 13 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • กด 14 ฝ่ายวิชาการ
  • กด 15 สาขาการตลาด
  • กด 16 สาขาการบัญชี
  • กด 17 สาขาการจัดการ
  • กด 18 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  • กด 19 สาขาระบบสารสนเทศ