คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

DeanMT

RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ     ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ห้องเรียนเสมือน LMS        

สถิติเว็บไซต์

Today
234
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
12,273
This Year
57,565
Last Year
50,373

100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย: ตอน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อ.อัญชลี สนดี อาจารย์สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายในคณะ
โทรศัพท์ 0-7577-3139
  • กด 11 สำนักงานคณบดี
  • กด 12 ฝ่ายบริหาร
  • กด 13 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • กด 14 ฝ่ายวิชาการ
  • กด 15 สาขาการตลาด
  • กด 16 สาขาการบัญชี
  • กด 17 สาขาการจัดการ
  • กด 18 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  • กด 19 สาขาระบบสารสนเทศ