คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

DeanMT

RMUTSV Service

ระบบบริการสารสนเทศ     ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ห้องเรียนเสมือน LMS        

สถิติเว็บไซต์

Today
214
Yesterday
254
This Month
6,568
Last Month
12,273
This Year
64,133
Last Year
50,373

100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย: ตอน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อ.อัญชลี สนดี อาจารย์สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายในคณะ
โทรศัพท์ 0-7577-3139
  • กด 11 สำนักงานคณบดี
  • กด 12 ฝ่ายบริหาร
  • กด 13 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • กด 14 ฝ่ายวิชาการ
  • กด 15 สาขาการตลาด
  • กด 16 สาขาการบัญชี
  • กด 17 สาขาการจัดการ
  • กด 18 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  • กด 19 สาขาระบบสารสนเทศ