ระเบียบการฝึกงาน

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนฝึกงาน ทางเว็บไซต์หรือสถานที่ฝึกงานที่ไปฝึกงานตามที่นักศึกษาระบุไว้
2. เมื่อมหาวิทยาลัยมีหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงานนอกสถานที่ที่ฝึกงานที่นักศึกษาระบุไว้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนที่ฝึกงานโดยเด็ดขาด
3. นักศึกษาต้องเข้าฝึกงานในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและถือวันเวลาของสถานที่ฝึกงานนั้นๆ เป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
4. นักศึกษาทำทรัพย์สินของสถานที่ฝึกงานชำรุด นักศึกษาผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสถานที่ฝึกงานนั้นๆ จะเรียกร้องจนครบถ้วน
5. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน
6. นักศึกษาต้องฝึกงานตามระยะเวลา และตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ดังที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
7. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน : 14973

  

 
ออกแบบและพัฒนาโดย :: สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครรีธรรมราช 80110